michimasa-fujino

Michimasa Fujino, Honda Aircraft